Programovanie v jazyku Scratch 2.0

Home / INformatika s Indíciou / Programovanie v jazyku Scratch 2.0

V rámci nového projektu IN.formatika s Indíciou ponúkame učiteľom základných škôl dvojdňové školenie k unikátnym vzdelávacím materiálom z programovania, ktoré vyvinul pre anglické základné školy prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD., vedúci Katedry základov a vyučovania informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Materiály v Anglicku overilo 100 základných škôl a v súčasnosti sa začínajú lokalizovať vo viacerých európskych krajinách.

20 vyučovacích hodín pre piatakov

Nový vzdelávací obsah poskytuje detailný materiál na 20 vyučovacích hodín pre žiakov 5. ročníka, u ktorých nevyžadujeme žiadne predchádzajúce znalosti z programovania.
Absolvent školenia získa prístup k rozsiahlym elektronickým dokumentom, ktoré obsahujú:

  • detailné metodické materiály pre učiteľa k trom vzdelávacím modulom
  • prezentácie na vyučovacie hodiny pre žiakov
  • sadu úvodných projektov a ďalší doplňujúci podporný materiál

Náš prístup je unikátny svojou podporou systematického poznávacieho procesu, modernou pedagogikou a dôrazom na motiváciu a rozvoj informatického myslenia a programovacích zručností pre každého žiaka v triede, pre každé dievča a každého chlapca, teda nielen pre talentovaných a inak zvýhodnených žiakov. Naša pedagogická stratégia je inšpirovaná moderným konštruktivistickým vyučovaním, vytvoreným na postupnosti malých gradovaných úloh. Gradáciou vedieme žiakov ku kvalitnému rozvoju poznania základných programovacích konceptov a operácií, ktoré s nimi súvisia. Žiaci sa učia prostredníctvom vlastnej práce a spolupráce, diskusií, skúmania a tvorby, analýzy a porovnávania svojich výstupov. Vzdelávací materiál tiež ponúka prirodzené prepojenia s inými predmetmi a oblasťami poznávania, predovšetkým s dôrazom na podporu rozvoja matematického myslenia.

Školenie počas dvoch vzdelávacích dní

Dva vzdelávacie dni budú oddelené asi trojtýždňovým obdobím, v ktorom budú mať učitelia možnosť získať prvé vlastné skúsenosti s materiálmi vo svojej triede. Od účastníkov nevyžadujeme pri vstupe žiadnu predchádzajúcu znalosť jazyka a prostredia Scratch 2.0. Na vzdelávací obsah pre 5. ročník ZŠ nadväzujú pokračujúce materiály a druhá trojica modulov pre žiakov 6. ročníka. Súbor všetkých šiestich modulov predstavuje starostlivo premyslený a výskumnými metódami overený prístup k modernému školskému programovaniu pre každého, s kvalitným a trvácnym porozumením základných konceptov a postupov. V blízkej budúcnosti budeme v projekte INformatika s Indíciou organizovať aj vzdelávanie k materiálom pre 6. ročník základných škôl.

O odbornom kontexte k projektu si prečítajte v príspevku prof. Ivana Kalaša z konferencie Didinfo 2017 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.