INformatika s Indíciou

Home / INformatika s Indíciou

V spolupráci s FMFI UK v Bratislave sme v roku 2017 rozbehli projekt INformatika s Indíciou s cieľom pomôcť slovenským školám implementovať nové pedagogické postupy a formy podpory učiteľov informatiky, predovšetkým v oblasti algoritmizácie a riešenia problémov. Informa­tika – s dôrazom na jej základ v Computer Science a programovaní – získala vďaka správe britskej Kráľovskej Spoločnosti z roku 2012 neobyčajnú pozornosť vzdelávacích systémov v rozvinutých kraji­nách ako UK, Nemecko, USA, Francúzsko, Rakúsko, Írsko či Španielsko. Takáto moderná školská in­formatika považuje programovanie za atraktívny a efektívny nástroj pre žiakov na skúmanie, objavo­vanie a tvorbu – teda za nový nástroj na učenie sa, vhodný pre každého žiaka základnej a strednej školy. V dlhodobom horizonte niekoľkých rokov plánujeme v rámci INformatiky s Indíciou vybudovať bohatý ekosystém pre školskú informatiku a programovanie, zameraný na základnú a neskôr aj na strednú školu.

Odborní garanti

Projekt realizujeme s odborným tímom pod vedením prof. RNDr. Ivana Kalaša, PhD., vedúceho Ka­tedry základov a vyučovania informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a RNDr. Andreja Blaha, PhD., ktorí sa venujú vývoju konštruktivistických softvérových programova­cích prostredí pre žiakov už viac ako 20 rokov. O kvalite ich práce svedčí aj úspech ich softvérových prostredí a s nimi súvisiacich metodík a učebníc, ako napr. Imagine Logo, ktoré sa používa v školách 15-tich krajín sveta, ako aj nedávna vedúca úloha prof. Kalaša vo vývoji vzde­lávacieho obsahu pre školské programovanie pre 5. a 6. triedy základných škôl v Anglicku.

Pre učiteľov primárneho vzdelávania – INformatika s Emilom

  • Nový vzdelávací obsah pre 1. stupeň základných škôl
  • Súbor konštruktivistických softvérových prostredí pre rozvoj informatického myslenia a základov programovania žiakov 3. ročníka. Prostredia spĺňajú kritériá primeraných vzdelávacích nástrojov pre učenie sa – sú interaktívne, otvo­rené a vývinovo primerané. Prostredia pre žiakov 1. stup­ňa ZŠ sú pôvodné (vyvinuté v tomto projekte). Deti rôznymi typmi úloh sprevádza priateľský robot Emil.
  • Metodické materiály k softvérovým prostrediam starostlivo rozvíjajúce základné informatické koncepty, overené v praxi, otvorené pre ďalší rozvoj aj na základe nápadov a podnetov od učiteľov. Pomocou nich dokážu učitelia lepšie využiť potenciál našich nových edukačných prostredí vo vzdelávaní svojich žiakov.

Školenia pre učiteľov 3. ročníka ZŠ otvárame v septembri 2018, sledujte www.ucmeradi.sk.

Pre učiteľov informatiky na 2. stupni

ponúkame dvojdňové školenie k unikátnym vzdelávacím materiálom z programovania, ktoré v rámci projektu UCL ScratchMaths Curriculum  pre anglické základné školy vyvinul prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.. Materiály v Anglicku overilo 100 základných škôl a v súčasnosti sa začínajú lokalizovať vo viacerých európskych krajinách.

Bližšie informácie o obsahovej ponuke.
Bližšie informácie o aktuálnych školeniach.

Viac o odbornom koncepte a o projekte si prečítate

  • v príspevku prof. Ivana Kalaša z konferencie Didinfo 2017 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • v rozhovore s prof. Ivanom Kalašom pre Denník N z 22. februára 2018