Školenia

Záujemcovia o Hejného metódu si môžu vybrať zo širokej ponuky školení. Školenia sú určené nielen učiteľom, ale napr. aj rodičom školákov alebo študentom pedagogického smeru. Zároveň ponúkame možnosť pozvať si niektorého z lektorov, ktorý priamo u Vás zrealizuje zvolený seminár (ideálna je klasická trieda s dataprojektorom a tabuľou, prípadne flipchartom). Rozpis ponúkaných školení nájdete nižšie na tejto stránke. Pre lepšiu predstavu si môžete pozrieť aj fotogalériu zo školení k Hejného metóde.

Pod kategóriou článkov “Školenia” nájdete aktuálne vypísané školenia.

Rozpis ponúkaných školení a konzultácií:

I. Úvod do Hejného metódy vyučovania matematiky (4 x 45 minút)

Seminár je vhodný pre učiteľov, ktorí sa chcú rámcovo dozvedieť o Hejného metóde, pre tých, ktorí sa rozhodujú, či je to pre nich správna cesta, a tiež aj pre tých, ktorí chcú využívať niektoré z prvkov a prostredí tejto metódy.

Ide o informatívny kurz o základných princípoch vyučovania Hejného metódou. Účastníci sa zoznámia s teóriou schém a s matematickými prostrediami, s novou rolou učiteľa. Predstavíme im koncepciu učebníc a didaktické pomôcky. Načrtneme možnosti ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti.

 • Rozsah: 4 x 45-minút
 • Cena: pri objednaných školeniach 300 € pre skupinu maximálne 12 osôb (každá ďalšia osoba +30 € alebo pri vypísaných termínoch 30 € na osobu)
 • Prihláška: cez formulár pri vypísaných školeniach alebo na skolenia@indicia.sk
 • Objednávka na školu: minimálny počet osôb 10-12 (ideálny 15)

Odporúčanie:

 • Ak si spočiatku vôbec nie ste istí, či sa chcete do Hejného metódy pustiť, odporúčame absolvovať najprv 4-hodinový Úvod do Hejného metódy vyučovania matematiky (30 €). V rámci tohto kurzu Vám metódu predstavíme, vysvetlíme jej základné princípy a možné prínosy. Následne sa môžete rozhodnúť, či sa Vám pozdáva a či si prípadne vyberiete k nej aj ďalšie školenia.
 • Avšak v prípade, ak ste už viac-menej rozhodnutí na Vašej škole Hejného metódou učiť, odporúčame absolvovať rovno 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy (80 €). Tento komplexný kurz predstaví základné princípy metódy a aj viaceré matematické prostredia, pričom dôraz kladieme na praktické vyskúšanie si preberaného učiva v rámci workshopov. Po jeho úspešnom absolvovaní sa môžete ihneď pustiť do vyučovania Hejného metódou.
 • Neodporúčame kombinovať 4-hodinový Úvod do Hejného metódy vyučovania matematiky a 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy, nakoľko tieto kurzy sa čiastočne obsahovo prekrývajú. Prípadné doobjednanie len zvyšnej 12-hodinovej časti (70 €) je jednak finančne menej výhodné, a zároveň v praxi často vznikajú problémy, ak sa na škole medzičasom pomení zloženie účastníkov.

II. Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ (16 x 45 min)

Seminár je určený pre učiteľov, ktorí začínajú alebo chcú začať učiť matematiku Hejného metódou, prípadne rozmýšľajú o využití niektorých matematických prostredí vo svojom vyučovaní. Témami seminára budú východiská Hejného matematiky, didaktické zásady, koncepcia učebníc, zmena role učiteľa.

Účastníci sa prakticky oboznámia s niekoľkými matematickými prostrediami, ktoré rozvíjajú tvorivosť a intelekt žiaka. Všetko bude ilustrované na konkrétnych príkladoch a v diskusii bude možnosť získať odpovede na otázky účastníkov k zavedeniu netradičného spôsobu vyučovania matematiky.

 • Rozsah: 16 x 45-minút (zvyčajne počas 2-3 dní)
 • Cena (bez ubytovania): 80 € na osobu
 • Prihláška: cez formulár pri aktuálne vypísaných školeniach alebo na skolenia@indicia.sk
 • Objednávka na školu: minimálny počet osôb 10-12 (ideálny 15)

III. Kurz Hejného vyučovacej metódy pre mierne pokročilých

Seminár je vhodný pre učiteľov matematiky I. stupňa základných škôl, aj pre záujemcov z radov učiteľov matematiky II. stupňa ZŠ, ktorí chcú v Hejného metóde pokračovať.

Účastníci sa podrobnejšie zoznámia s metódou vyučovania podľa profesora Hejného, hlbšie preniknú do niektorých matematických prostredí a získajú tak motiváciu a ďalšie podnety pre vyučovanie. Zoznámia sa s postupmi, ktoré vedú k rozvoju rozumových aj osobnostných schopností žiaka. Všetko bude dokumentované príkladmi z praxe. Ukážeme si, ako sa dá pracovať s chybou, urobíme rozbor videonahrávok vyučovania.

Podmienkou získania certifikátu je okrem aktívnej účasti na školení aj včasné zaslanie videoukážky z hodiny alebo textového príbehu o tom, čo ste pri využívaní Hejného metódy so žiakmi zažili (rozsah cca A4).

 • Rozsah: 16 x 45-minút (zvyčajne počas 2-3 dní)
 • Cena (bez ubytovania): 80 € na osobu
 • Prihláška: cez formulár pri aktuálne vypísaných školeniach alebo na skolenia@indicia.sk
 • Objednávka na školu: minimálny počet osôb 10-12 (ideálny 15)

IV. Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre učiteľov MŠ (16 x 45 min)

Školenie je obdobou Základného kurzu pre ZŠ, avšak so zameraním na predmatematickú výchovu a hry. Deti v MŠ a v 1. ročníku ZŠ sú vybavené prirodzeným talentom a tvorivosťou, pričom tieto vlastnosti sú dôležité pre neskorší rozvoj logického myslenia a matematických schopností. Podstatou práce učiteľa je práve rozvíjanie predmatematických znalostí a schopností dieťaťa, a zároveň aj rozvíjanie vlastného edukačného štýlu.

 • Rozsah: 16 x 45-minút (zvyčajne počas 2-3 dní)
 • Cena (bez ubytovania): 80 € na osobu
 • Prihláška: cez formulár pri aktuálne vypísaných školeniach alebo na skolenia@indicia.sk
 • Objednávka na školu: minimálny počet osôb 10-12 (ideálny 15)

V. Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 2. stupeň ZŠ (16 x 45 min)

Seminár je vhodný pre učiteľov matematiky 2. stupňa ZŠ, ktorí sa chcú aktívne zoznámiť s Hejného metódou vyučovania, s poznatkami z oblasti vyučovania orientovaného na budovanie schém (VOBS), s efektívnymi postupmi použiteľnými priamo na hodinách matematiky.

Účastníci preniknú do niektorých matematických prostredí, do spôsobu budovania predstáv o zlomkoch a záporných číslach, ako sa dá pracovať s rovnicami. Zažijú tiež geometrické prostredia podľa Hejného metodiky, oboznámia sa s novou rolou učiteľa a prácou s chybou, ktoré vedú k rozvoju logického myslenia, aj osobnostných schopností žiakov.

Všetko bude dokumentované príkladmi z praxe a videonahrávkami z vyučovania. Seminár slúži na motiváciu a získanie poznatkov ako túto metódu včleniť do svojho spôsobu vyučovania.

 • Rozsah: 16 x 45-minút (zvyčajne počas 2-3 dní)
 • Cena (bez ubytovania): 80 € na osobu
 • Prihláška: cez formulár pri aktuálne vypísaných školeniach alebo na skolenia@indicia.sk
 • Objednávka na školu: minimálny počet osôb 10-12 (ideálny 15)

VI. Kurz matematických prostredí Hejného metódy (4 x 45 min)

Seminár je vhodný pre učiteľov matematiky I. stupňa a II. stupňa základných škôl, ktorí chcú so žiakmi v Hejného matematike pokračovať, prípadne rozmýšľajú o využití niektorých prostredí vo svojom vyučovaní. Účastníci sa aktívne zoznámia s dvoma vybranými výukovými prostrediami, ktoré rozpracoval prof. Hejný a kolektív.

Ponuka prostredí: 1. Krokovanie a schody, 2. Autobus, 3. Dedo Lesoň, 4. Pavučiny a hadi, 5. Kockové stavby, 6. Parkety, 7. Výstavisko, 8. Súčtové trojuholníky, 9. Šípkové grafy, 10. Násobilkové obdĺžniky a Indické násobenie, 11. Mrežová geometria (štvorčekový papier), 12. Susedia, 13. Biland, 14. Rodina.

Verzie vypísaných školení pre individuálne prihlasovanie: Prostredia I. – prostredia štvorčekový papier (+ geodoska) a kombinatorika, Prostredia II. – prostredia cyklotrasy a biland.

 • Rozsah: 4 x 45-minút
 • Cena: pri objednaných školeniach 300 € pre skupinu maximálne 12 osôb (každá ďalšia osoba +30 € alebo pri vypísaných termínoch 30 € na osobu)
 • Prihláška: cez formulár pri aktuálne vypísaných školeniach alebo na skolenia@indicia.sk
 • Objednávka na školu: minimálny počet osôb 10-12 (ideálny 15)

VII. Konzultácie k Hejného metóde

Ponúkame aj možnosť objednať si konzultácie s našimi odbornými lektormi. Konzultácie sa môžu týkať napr. už realizovanej výučby na škole, konkrétnych problémov pri vyučovaní a pod. Cena konzultácií sa odvíja od počtu dohodnutých 45-minútových vyučovacích hodín. Cenová ponuka platí pre okolie Bratislavy. V prípade, že máte záujem o konzultácie vo vzdialenejších regiónoch, cena bude navýšená o cestovné a ubytovacie náklady (na základe dohody s lektorom a objednávateľom).

 • Rozsah: podľa dohody
 • Cena: 60 € na hodinu (pre konzultácie v trvaní 1-3 hodiny), 50 € na hodinu (pre konzultácie v trvaní 4 a viac hodín)
 • Prihláška: skolenia@indicia.sk

VIII. Otvorená hodina (4 x 45 min)

Ide o kombináciu lektorom odučenej vzorovej hodiny/hodín a následnej analýzy videného. Súčasťou školenia bude aj príprava na hodinu. Školenia tohto typu budú buď vypísané na individuálne prihlasovanie alebo si ich môžu školy objednať. V prípade objednávok zo škôl bude obsah doladený podľa požiadaviek konkrétnej školy.

 • Rozsah: 4 x 45 minút
 • Cena: 30 € na osobu
 • Prihláška: skolenia@indicia.sk

IX. Základný kurz Hejného vyučovacej metódy zameraný na domáce vzdelávanie (8 x 45 min)

Základný prístup Hejného metódy výučby matematiky, konštruktivizmus, môžete ako rodičia využívať aj pri domácom vzdelávaní. Na školení sa dozviete, ako pracovať s deťmi v malej skupine, prípadne ako viesť jedno dieťa; ako začať s Hejného metódou vo vyšších ročníkoch, či ako zavádzať konštruktivistické prvky do vzdelávania, ak sa dieťa v škole učí klasickým spôsobom. Oboznámite sa so základnými princípmi vyučovania Hejného metódou, s teóriou budovania schém, s matematickými prostrediami a s novou rolou učiteľa.

Kurz je určený primárne pre rodičov, ktorí učia doma jedno, prípadne dve deti. Ak však vediete vzdelávacie skupiny žiakov, uprednostnite radšej 16-hodinový Základný kurz HM pre učiteľov (pre konkrétny ISCED).

Predstavíme Vám koncepciu učebníc a didaktické pomôcky, ukážeme ako treba s nimi pracovať. V diskusii bude priestor aj na zodpovedanie konkrétnych otázok, ktoré prináša výučba v domácom prostredí.

 • Rozsah: 8 x 45 minút
 • Cena: 50 € na osobu
 • Prihláška: cez formulár pri aktuálne vypísaných školeniach alebo na skolenia@indicia.sk
 • Objednávka: minimálny počet osôb 10-12 (ideálny 15)

X. Ochutnávkové školenie Hejného vyučovacej metódy pre rodičov (4 x 45 min)

Program školenia je určený pre rodičov, ktorých deti sa v škole učia Hejného metódou. Je vhodný aj pre tých, ktorí zvažujú, či je Hejného metóda pre ich deti vhodná, resp. pre rodičov uvažujúcich o domácom vzdelávaní svojich ratolestí Hejného metódou.

 • Rozsah: 4 x 45 minút
 • Cena: pri objednaných školeniach 300 € pre skupinu maximálne 12 osôb (každá ďalšia osoba +30 € alebo pri vypísaných termínoch 30 € na osobu)
 • Prihláška: cez formulár pri aktuálne vypísaných školeniach alebo na skolenia@indicia.sk
 • Objednávka: minimálny počet osôb 10-12 (ideálny 15)

XI. Kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. ročník ZŠ (4 x 45 min)

Tento kurz učiteľov pripraví na odštartovanie 1. ročníka Hejného metódou, podrobnejšie im predstaví prácu s prváckymi pracovnými učebnicami a poskytne praktické rady, ako s prváčikmi začať. Pri školeniach na objednávku si môžete zvoliť ľubovoľný ročník.

 • Rozsah: 4 x 45 minút
 • Cena: pri objednaných školeniach 300 € pre skupinu maximálne 12 osôb (každá ďalšia osoba +30 € alebo pri vypísaných termínoch 30 € na osobu)
 • Prihláška: cez formulár pri aktuálne vypísaných školeniach alebo na skolenia@indicia.sk
 • Objednávka: minimálny počet osôb 10-12 (ideálny 15)