Školenia

Home / Hejného metóda / Školenia

Záujemcovia o Hejného metódu si môžu vybrať zo širokej ponuky školení. Školenia sú určené nielen učiteľom, ale napr. aj rodičom školákov alebo študentom pedagogického smeru. Zároveň ponúkame možnosť pozvať si niektorého z lektorov, ktorý priamo u Vás zrealizuje zvolený seminár (ideálna je klasická trieda s dataprojektorom a tabuľou, prípadne flipchartom). Rozpis ponúkaných školení nájdete nižšie na tejto stránke. Pre lepšiu predstavu si môžete pozrieť aj fotogalériu zo školení k Hejného metóde.

Aktuálne termíny školení nájdete v Kalendári.

Rozpis ponúkaných školení a konzultácií:

I. Úvod do Hejného metódy vyučovania matematiky (4 x 45 minút)

Seminár je vhodný pre učiteľov, ktorí sa chcú rámcovo dozvedieť o Hejného metóde, pre tých, ktorí sa rozhodujú, či je to pre nich správna cesta, a tiež aj pre tých, ktorí chcú využívať niektoré z prvkov a prostredí tejto metódy.

Ide o informatívny kurz o základných princípoch vyučovania Hejného metódou. Účastníci sa zoznámia s teóriou schém a s matematickými prostrediami, s novou rolou učiteľa. Predstavíme im koncepciu učebníc a didaktické pomôcky. Načrtneme možnosti ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti.

 • Rozsah: 4 x 45-minút
 • Cena: pri objednaných školeniach 300 € pre skupinu maximálne 12 osôb (každá ďalšia osoba +30 € alebo pri vypísaných termínoch 30 € na osobu)
 • Prihláška: cez formulár pri vypísaných školeniach alebo na skolenia@indicia.sk
 • Objednávka na školu: minimálny počet osôb 12 (ideálny 15)

Odporúčanie:

 • Ak si spočiatku vôbec nie ste istí, či sa chcete do Hejného metódy pustiť, odporúčame absolvovať najprv 4-hodinový Úvod do Hejného metódy vyučovania matematiky (30 €). V rámci tohto kurzu Vám metódu predstavíme, vysvetlíme jej základné princípy a možné prínosy. Následne sa môžete rozhodnúť, či sa Vám pozdáva a či si prípadne vyberiete k nej aj ďalšie školenia.
 • Avšak v prípade, ak ste už viac-menej rozhodnutí na Vašej škole Hejného metódou učiť, odporúčame absolvovať rovno 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy (80 €). Tento komplexný kurz predstaví základné princípy metódy a aj viaceré matematické prostredia, pričom dôraz kladieme na praktické vyskúšanie si preberaného učiva v rámci workshopov. Po jeho úspešnom absolvovaní sa môžete ihneď pustiť do vyučovania Hejného metódou.
 • Neodporúčame kombinovať 4-hodinový Úvod do Hejného metódy vyučovania matematiky a 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy, nakoľko tieto kurzy sa čiastočne obsahovo prekrývajú. Prípadné doobjednanie len zvyšnej 12-hodinovej časti (70 €) je jednak finančne menej výhodné, a zároveň v praxi často vznikajú problémy, ak sa na škole medzičasom pomení zloženie účastníkov.

II. Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ (16 x 45 min)

Seminár je určený pre učiteľov, ktorí chcú začať učiť matematiku Hejného metódou, prípadne rozmýšľajú o využití niektorých matematických prostredí vo svojom vyučovaní. Témami seminára budú východiská Hejného metódy, didaktické zásady, koncepcia učebníc, zmena role učiteľa.

Účastníci sa prakticky oboznámia s niekoľkými matematickými prostrediami, ktoré rozvíjajú tvorivosť a intelekt žiaka. Všetko bude ilustrované na konkrétnych príkladoch a v diskusii bude možnosť získať odpovede na otázky účastníkov k zavedeniu netradičného spôsobu vyučovania matematiky.

 • Rozsah: 16 x 45-minút (zvyčajne počas 2 dní)
 • Cena (bez ubytovania): 80 € na osobu
 • Prihláška: cez formulár pri aktuálne vypísaných školeniach alebo na skolenia@indicia.sk
 • Objednávka na školu: minimálny počet osôb 12 (ideálny 15)

III. Kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ pre mierne pokročilých I (8 x 45 min)

Seminár je určený učiteľom 1. stupňa ZŠ, ktorí absolvovali základné školenie a majú vlastné skúsenosti s vyučovaním Hejného metódy. Program je zostavený tak, aby jeho účastníci hlbšie prenikli do princípov metódy, cieľov jednotlivých prostredí, ich prepojení a získali tak ďalšiu motiváciu a nové podnety pre svoju prácu. Bližšie sa zoznámime s prostredím Rodina, jeho možnosťami a úskaliami, a tiež s prierezovou tému Zlomky vo vyučovaní na 1. stupni. V programe sa budeme venovať aj diagnostickej písomke, preto je potrebné priniesť vlastný návrh testu (sériu troch gradovaných úloh) s cieľom zistiť, do akej miery vaši žiaci zvládajú nejaké prostredie, resp. matematickú oblasť.

 • Rozsah: 8 x 45-minút
 • Cena (bez ubytovania): 50 € na osobu
 • Prihláška: cez formulár pri aktuálne vypísaných školeniach alebo na skolenia@indicia.sk
 • Objednávka na školu: minimálny počet osôb 12 (ideálny 15)

IV. Kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ pre mierne pokročilých II (8 x 45 min)

Seminár je určený učiteľom 1. stupňa ZŠ, ktorí už absolvovali niekoľko školení, majú vlastné skúsenosti s vyučovaním Hejného metódy a poznajú základné prostredia pre 1. stupeň ZŠ. Program je zameraný na hlbšie spoznanie procesu budovania matematických poznatkov, vďaka čomu budú vedieť účastníci prispôsobiť vyučovanie rôzne schopným žiakom vo svojich triedach. Zameriame sa na osobnostne sociálny rozvoj žiakov, ktorý vedie k väčšej efektivite procesu vzdelávania. Budeme sa venovať geometrickým prostrediam na 1. stupni, cieľom jednotlivých prostredí a  ich prepojeniam. K výmene skúseností je potrebné priniesť vlastné materiály: fotky, zážitky, príbehy, krátke video-ukážky z vlastnej praxe.

 • Rozsah: 8 x 45-minút
 • Cena (bez ubytovania): 50 € na osobu
 • Prihláška: cez formulár pri aktuálne vypísaných školeniach alebo na skolenia@indicia.s
 • Objednávka na školu: minimálny počet osôb 12 (ideálny 15)

V. Kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ pre mierne pokročilých III (8 x 45 min)

Seminár je určený učiteľom 1. stupňa ZŠ, ktorí už absolvovali niekoľko školení, majú vlastné skúsenosti s vyučovaním Hejného metódy a poznajú základné prostredia pre 1. stupeň ZŠ. Program je zameraný na hlbšie spoznanie základného prostredia Stavby z kociek. Súčasťou kurzu je aj spoznávanie prierezového prostredia rovníc, ktoré je ukryté vo viacerých prostrediach, a tiež aj analýza žiackych riešení a ich hodnotenie. Odporúčame preto priniesť žiacke riešenia z vlastnej praxe.

 • Rozsah: 8 x 45-minút
 • Cena (bez ubytovania): 50 € na osobu
 • Prihláška: cez formulár pri aktuálne vypísaných školeniach alebo na skolenia@indicia.sk
 • Objednávka na školu: minimálny počet osôb 12 (ideálny 15)

VI. Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre učiteľov MŠ (16 x 45 min)

Školenie je obdobou Základného kurzu pre ZŠ, avšak so zameraním na predmatematickú výchovu a hry. Deti v MŠ a v 1. ročníku ZŠ sú vybavené prirodzeným talentom a tvorivosťou, pričom tieto vlastnosti sú dôležité pre neskorší rozvoj logického myslenia a matematických schopností. Podstatou práce učiteľa je práve rozvíjanie predmatematických znalostí a schopností dieťaťa, a zároveň aj rozvíjanie vlastného edukačného štýlu.

 • Rozsah: 16 x 45-minút (zvyčajne počas 2 dní)
 • Cena (bez ubytovania): 80 € na osobu
 • Prihláška: cez formulár pri aktuálne vypísaných školeniach alebo na skolenia@indicia.sk
 • Objednávka na školu: minimálny počet osôb 12 (ideálny 15)

VII. Kurz Hejného vyučovacej metódy pre učiteľov MŠ pre mierne pokročilých I (8 x 45 min)

Seminár je určený učiteľom MŠ, ktorí absolvovali základné školenie, a zároveň už majú skúsenosť s uplatňovaním Hejného metódy vo svojej práci. Program je zostavený tak, aby účastníci hlbšie prenikli do Hejného metódy, cieľov jednotlivých prostredí, ich prepojení a získali tak ďalšiu motiváciu a nové podnety pre svoju prácu. V úvode sa budeme venovať výmene skúseností, preto je potrebné priniesť vlastné materiály: fotky, zážitky, príbehy, krátke video-ukážky z vlastnej praxe.

V rámci školenia prenikneme do tajov ďalších prostredí, ktoré sú špecifické práve pre MŠ:
 • Prostredie Obrázky rozvíja pozornosť, pamäť, schopnosť analyzovať a triediť, priraďovať, porovnávať, kombinovať a množstvo ďalších matematických zručností, ale aj pred čitateľskú gramotnosť, či jazykové schopnosti. Učiteľovi poskytuje široký priestor na diagnostiku detí.
 • Prostredie Hranolčeky ponúka manipulatívne činnosti s drevenými vláčikmi (drevené hranolčeky), ktoré sú propedeutikou pre školské prostredie Vláčiky, resp. prostredie Deda Lesoňa. U detí pomáha budovať číslo ako veličinu, ale aj ako počet, rozvíja schopnosť kombinovať, priestorovú predstavivosť, tvorivosť.
 • Prostredie Rozprávky vytvára priestor na rozvoj schopnosti skladať dejovú líniu príbehu, logické myslenie, prirodzený talent a tvorivosť. Porovnáme prostredia Obrázky a Rozprávky, pomenujeme ich význam, nájdeme odlišnosti.
 • Rozsah: 8 x 45-minút
 • Cena (bez ubytovania): 50 € na osobu
 • Prihláška: cez formulár pri aktuálne vypísaných školeniach alebo na skolenia@indicia.sk
 • Objednávka na školu: minimálny počet osôb 12 (ideálny 15)

VIII. Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 2. stupeň ZŠ (16 x 45 min)

Seminár je vhodný pre učiteľov matematiky 2. stupňa ZŠ, ktorí sa chcú aktívne zoznámiť s Hejného metódou vyučovania, s poznatkami z oblasti vyučovania orientovaného na budovanie schém (VOBS), s efektívnymi postupmi použiteľnými priamo na hodinách matematiky.

Účastníci preniknú do niektorých matematických prostredí, do spôsobu budovania predstáv o zlomkoch a záporných číslach, ako sa dá pracovať s rovnicami. Zažijú tiež geometrické prostredia podľa Hejného metodiky, oboznámia sa s novou rolou učiteľa a prácou s chybou, ktoré vedú k rozvoju logického myslenia, aj osobnostných schopností žiakov.

Všetko bude dokumentované príkladmi z praxe a videonahrávkami z vyučovania. Seminár slúži na motiváciu a získanie poznatkov ako túto metódu včleniť do svojho spôsobu vyučovania.

 • Rozsah: 16 x 45-minút (zvyčajne počas 2 dní)
 • Cena (bez ubytovania): 80 € na osobu
 • Prihláška: cez formulár pri aktuálne vypísaných školeniach alebo na skolenia@indicia.sk
 • Objednávka na školu: minimálny počet osôb 12 (ideálny 15)

IX. Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 2. stupeň ZŠ pre mierne pokročilých I (8 x 45 min)

Seminár je určený učiteľom 2. stupňa ZŠ, ktorí už absolvovali základné (alebo úvodné) školenie a majú aspoň čiastočné skúsenosti s vyučovaním Hejného metódy. V rámci kurzu si zopakujete princípy Hejného metódy prostredníctvom geometrie bez rysovania. Kurz je zameraný na hlbšie spoznanie základného prostredia Rodina a jeho matematického potenciálu. Okrem toho spoznáte prostredia Váhy a Mince a budete sa venovať analýze žiackych riešení v prostredí kombinatoriky. Na kurz odporúčame priniesť žiacke riešenia z vlastnej praxe.

 • Rozsah: 8 x 45-minút
 • Cena (bez ubytovania): 50 € na osobu
 • Prihláška: cez formulár pri aktuálne vypísaných školeniach alebo na skolenia@indicia.sk
 • Objednávka na školu: minimálny počet osôb 12 (ideálny 15)

X. Kurz matematických prostredí Hejného metódy (4 x 45 min)

Seminár je vhodný pre učiteľov matematiky 1. stupňa a 2. stupňa ZŠ, ktorí chcú so žiakmi v Hejného metóde pokračovať, prípadne rozmýšľajú o využití niektorých prostredí vo svojom vyučovaní. Účastníci sa aktívne zoznámia s dvoma vybranými prostrediami, ktoré rozpracoval prof. Hejný a kolektív.

Ponuka prostredí: 1. Krokovanie a schody, 2. Autobus, 3. Dedo Lesoň, 4. Pavučiny a hadi, 5. Kockové stavby, 6. Parkety, 7. Výstavisko, 8. Súčtové trojuholníky, 9. Šípkové grafy, 10. Násobilkové obdĺžniky a Indické násobenie, 11. Mrežová geometria (štvorčekový papier), 12. Susedia, 13. Biland, 14. Rodina.

 • Rozsah: 4 x 45-minút
 • Cena: pri objednaných školeniach 300 € pre skupinu maximálne 12 osôb (každá ďalšia osoba +30 € alebo pri vypísaných termínoch 30 € na osobu)
 • Prihláška: cez formulár pri aktuálne vypísaných školeniach alebo na skolenia@indicia.sk
 • Objednávka na školu: minimálny počet osôb 12 (ideálny 15)

XI. Konzultácie k Hejného metóde

Ponúkame aj možnosť objednať si konzultácie s našimi odbornými lektormi. Konzultácie sa môžu týkať napr. už realizovanej výučby na škole, konkrétnych problémov pri vyučovaní a pod. Cena konzultácií sa odvíja od počtu dohodnutých 45-minútových vyučovacích hodín. Cenová ponuka platí pre okolie Bratislavy. V prípade, že máte záujem o konzultácie vo vzdialenejších regiónoch, cena bude navýšená o cestovné a ubytovacie náklady (na základe dohody s lektorom a objednávateľom).

 • Rozsah: podľa dohody
 • Cena: 60 € za 45-min (pre konzultácie v trvaní 1-3 x 45 min), 50 € za 45-min (pre konzultácie v trvaní 4 a viac x 45-min)
 • Prihláška: skolenia@indicia.sk

XII. Otvorená hodina (4 x 45 min)

Ide o kombináciu lektorom odučenej vzorovej hodiny/hodín a následnej analýzy videného. Súčasťou školenia bude aj príprava na hodinu. Školenia tohto typu budú buď vypísané na individuálne prihlasovanie alebo si ich môžu školy objednať. V prípade objednávok zo škôl bude obsah doladený podľa požiadaviek konkrétnej školy.

 • Rozsah: 4 x 45 minút
 • Cena: 30 € na osobu
 • Prihláška: skolenia@indicia.sk

XIII. Základný kurz Hejného vyučovacej metódy zameraný na domáce vzdelávanie (8 x 45 min)

Základný prístup Hejného metódy výučby matematiky, konštruktivizmus, môžete ako rodičia využívať aj pri domácom vzdelávaní. Na školení sa dozviete, ako pracovať s deťmi v malej skupine, prípadne ako viesť jedno dieťa; ako začať s Hejného metódou vo vyšších ročníkoch, či ako zavádzať konštruktivistické prvky do vzdelávania, ak sa dieťa v škole učí klasickým spôsobom. Oboznámite sa so základnými princípmi vyučovania Hejného metódou, s teóriou budovania schém, s matematickými prostrediami a s novou rolou učiteľa.

Predstavíme Vám koncepciu učebníc a didaktické pomôcky, ukážeme ako treba s nimi pracovať. V diskusii bude priestor aj na zodpovedanie konkrétnych otázok, ktoré prináša výučba v domácom prostredí.

Kurz je určený primárne pre rodičov, ktorí učia doma jedno, prípadne dve deti. Ak vediete vzdelávacie skupiny žiakov, odporúčame 16-hodinový Základný kurz HM pre učiteľov (pre konkrétny ISCED).

 • Rozsah: 8 x 45 minút
 • Cena: 50 € na osobu
 • Prihláška: cez formulár pri aktuálne vypísaných školeniach alebo na skolenia@indicia.sk
 • Objednávka: minimálny počet osôb 12 (ideálny 15)

XIV. Ochutnávkové školenie Hejného vyučovacej metódy pre rodičov (4 x 45 min)

Program školenia je určený pre rodičov, ktorých deti sa v škole učia Hejného metódou. Je vhodný aj pre tých, ktorí zvažujú, či je Hejného metóda pre ich deti vhodná, resp. pre rodičov uvažujúcich o domácom vzdelávaní svojich ratolestí Hejného metódou.

 • Rozsah: 4 x 45 minút
 • Cena: pri objednaných školeniach 300 € pre skupinu maximálne 12 osôb (každá ďalšia osoba +30 € alebo pri vypísaných termínoch 30 € na osobu)
 • Prihláška: cez formulár pri aktuálne vypísaných školeniach alebo na skolenia@indicia.sk
 • Objednávka: minimálny počet osôb 12 (ideálny 15)

XV. Kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. ročník ZŠ (4 x 45 min)

Tento kurz učiteľov pripraví na odštartovanie 1. ročníka Hejného metódou, podrobnejšie im predstaví prácu s prváckymi pracovnými učebnicami a poskytne praktické rady, ako s prváčikmi začať. Pri školeniach na objednávku si môžete zvoliť ľubovoľný ročník.

 • Rozsah: 4 x 45 minút
 • Cena: pri objednaných školeniach 300 € pre skupinu maximálne 12 osôb (každá ďalšia osoba +30 € alebo pri vypísaných termínoch 30 € na osobu)
 • Prihláška: cez formulár pri aktuálne vypísaných školeniach alebo na skolenia@indicia.sk
 • Objednávka: minimálny počet osôb 12 (ideálny 15)