Školenia

Záujemcovia o Hejného metódu si môžu vybrať zo širokej ponuky školení, ktoré sú určené nielen učiteľom, ale napr. aj rodičom školákov. Zároveň ponúkame možnosť pozvať si niektorého z lektorov, ktorý priamo u Vás zrealizuje zvolený seminár. Rozpis ponúkaných školení nájdete nižšie na tejto stránke. Pre lepšiu predstavu si môžete pozrieť aj fotogalériu zo školení k Hejného metóde.

Pod kategóriou článkov “Školenia” nájdete aktuálne vypísané školenia.

Rozpis ponúkaných školení a konzultácií:

I. Úvod do Hejného metódy vyučovania matematiky

Seminár je vhodný pre učiteľov, ktorí sa chcú rámcovo dozvedieť o Hejného metóde, pre tých, ktorí sa rozhodujú, či je to pre nich správna cesta, a tiež aj pre tých, ktorí chcú využívať niektoré z prvkov a prostredí tejto metódy.

Ide o informatívny kurz o základných princípoch vyučovania Hejného metódou. Účastníci sa zoznámia s teóriou schém a s matematickými prostrediami, s novou rolou učiteľa. Predstavíme im koncepciu učebníc a didaktické pomôcky. Načrtneme možnosti ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti.

 • Rozsah: 4 x 45-minút
 • Cena: pri objednaných školeniach 300 € pre skupinu maximálne 12 osôb (každá ďalšia osoba +30 € alebo pri vypísaných termínoch 30 € na osobu)
 • Miesto: vlastné priestory školy (ideálne trieda s projektorom a tabuľou)
 • Termín: podľa aktuálne vypísaných školení, resp. podľa dohody
 • Prihláška: cez formulár pri aktuálne vypísaných školeniach alebo na skolenia@indicia.sk

Odporúčanie:

 • Ak si spočiatku vôbec nie ste istí, či sa chcete do Hejného metódy pustiť, odporúčame absolvovať najprv 4-hodinový Úvod do Hejného metódy vyučovania matematiky (30 €). V rámci tohto kurzu Vám metódu predstavíme, vysvetlíme jej základné princípy a možné prínosy. Následne sa môžete rozhodnúť, či sa Vám pozdáva a či si prípadne vyberiete k nej aj ďalšie školenia.
 • Avšak v prípade, ak ste už viac-menej rozhodnutí na Vašej škole Hejného metódou učiť, odporúčame absolvovať rovno 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy (80 €). Tento komplexný kurz predstaví základné princípy metódy a aj viaceré matematické prostredia, pričom dôraz kladieme na praktické vyskúšanie si preberaného učiva v rámci workshopov. Po jeho úspešnom absolvovaní sa môžete ihneď pustiť do vyučovania Hejného metódou.
 • Neodporúčame kombinovať 4-hodinový Úvod do Hejného metódy vyučovania matematiky a 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy, nakoľko tieto kurzy sa čiastočne obsahovo prekrývajú. Prípadné doobjednanie len zvyšnej 12-hodinovej časti (70 €) je jednak finančne menej výhodné, a zároveň v praxi často vznikajú problémy, ak sa na škole medzičasom pomení zloženie účastníkov.

II. Základný kurz Hejného vyučovacej metódy

Seminár je určený pre učiteľov, ktorí začínajú alebo chcú začať učiť matematiku Hejného metódou, prípadne rozmýšľajú o využití niektorých matematických prostredí vo svojom vyučovaní. Témami seminára budú východiská Hejného matematiky, didaktické zásady, koncepcia učebníc, zmena role učiteľa.

Účastníci sa prakticky oboznámia s niekoľkými matematickými prostrediami, ktoré rozvíjajú tvorivosť a intelekt žiaka. Všetko bude ilustrované na konkrétnych príkladoch a v diskusii bude možnosť získať odpovede na otázky účastníkov k zavedeniu netradičného spôsobu vyučovania matematiky.

 • Rozsah: 16 x 45-minút (zvyčajne počas 2-3 dní)
 • Cena (bez ubytovania): 80 € na osobu
 • Miesto: vlastné priestory školy, penzión a pod.
 • Termín: podľa aktuálne vypísaných školení, resp. podľa dohody
 • Prihláška: cez formulár pri aktuálne vypísaných školeniach alebo na skolenia@indicia.sk

III. Kurz Hejného vyučovacej metódy pre mierne pokročilých

Seminár je vhodný pre učiteľov matematiky I. stupňa základných škôl, aj pre záujemcov z radov učiteľov matematiky II. stupňa ZŠ, ktorí chcú v Hejného metóde pokračovať.

Účastníci sa podrobnejšie zoznámia s metódou vyučovania podľa profesora Hejného, hlbšie preniknú do niektorých matematických prostredí a získajú tak motiváciu a ďalšie podnety pre vyučovanie. Zoznámia sa s postupmi, ktoré vedú k rozvoju rozumových aj osobnostných schopností žiaka. Všetko bude dokumentované príkladmi z praxe. Ukážeme si, ako sa dá pracovať s chybou, urobíme rozbor videonahrávok vyučovania.

Podmienkou získania certifikátu je okrem aktívnej účasti na školení aj včasné zaslanie videoukážky z hodiny alebo textového príbehu o tom, čo ste pri využívaní Hejného metódy so žiakmi zažili (rozsah cca A4).

 • Rozsah: 16 x 45-minút (zvyčajne počas 2-3 dní)
 • Cena (bez ubytovania): 80 € na osobu
 • Miesto: vlastné priestory školy, penzión a pod.
 • Termín: podľa aktuálne vypísaných školení
 • Prihláška: cez formulár pri aktuálne vypísaných školeniach alebo na skolenia@indicia.sk

IV. Kurz matematických prostredí Hejného metódy

Seminár je vhodný pre učiteľov matematiky I. stupňa a II. stupňa základných škôl, ktorí chcú so žiakmi v Hejného matematike pokračovať, prípadne rozmýšľajú o využití niektorých prostredí vo svojom vyučovaní. Účastníci sa aktívne zoznámia s dvoma vybranými výukovými prostrediami, ktoré rozpracoval prof. Hejný a kolektív.

Ponuka prostredí: 1. Krokovanie a schody, 2. Autobus, 3. Dedo Lesoň, 4. Pavučiny a hadi, 5. Kockové stavby, 6. Parkety, 7. Výstavisko, 8. Súčtové trojuholníky, 9. Šípkové grafy, 10. Násobilkové obdĺžniky a Indické násobenie, 11. Mrežová geometria (štvorčekový papier), 12. Susedia, 13. Biland, 14. Rodina.

Verzie vypísaných školení pre individuálne prihlasovanie: Prostredia I. – prostredia štvorčekový papier (+ geodoska) a kombinatorika, Prostredia II. – prostredia cyklotrasy a biland.

 • Rozsah: 4 x 45-minút
 • Cena: pri objednaných školeniach 300 € pre skupinu maximálne 12 osôb (každá ďalšia osoba +30 € alebo pri vypísaných termínoch 30 € na osobu)
 • Miesto: vlastné priestory školy (ideálne trieda s projektorom a tabuľou)
 • Termín: podľa aktuálne vypísaných školení, resp. podľa dohody
 • Prihláška: cez formulár pri aktuálne vypísaných školeniach alebo na skolenia@indicia.sk

V. Konzultácie k Hejného metóde

Ponúkame aj možnosť objednať si konzultácie s našimi odbornými lektormi. Konzultácie sa môžu týkať napr. už realizovanej výučby na škole, konkrétnych problémov pri vyučovaní a pod. Cena konzultácií sa odvíja od počtu dohodnutých 45-minútových vyučovacích hodín. Cenová ponuka platí pre okolie Bratislavy. V prípade, že máte záujem o konzultácie vo vzdialenejších regiónoch, cena bude navýšená o cestovné a ubytovacie náklady (na základe dohody s lektorom a objednávateľom).

 • Rozsah: podľa dohody
 • Cena: 60 € na hodinu (pre konzultácie v trvaní 1-3 hodiny), 50 € na hodinu (pre konzultácie v trvaní 4 a viac hodín)
 • Miesto: vlastné priestory školy (ideálne trieda s projektorom a tabuľou)
 • Termín: podľa dohody
 • Prihláška: skolenia@indicia.sk

VI. Otvorená hodina

Od septembra 2016 zaradíme do ponuky aj 4-hodinovku pod názvom “Otvorená hodina”. Pôjde o kombináciu lektorom odučenej vzorovej hodiny/hodín a následnej analýzy videného. Súčasťou školenia bude aj príprava na hodinu. Školenia tohto typu budú buď vypísané na individuálne prihlasovanie alebo si ich môžu školy objednať. V prípade objednávok zo škôl bude obsah doladený podľa požiadaviek konkrétnej školy.

 • Rozsah: 4 x 45 minút
 • Cena: 30 € na osobu
 • Miesto: bude vypísané (v prípade objednávky vlastné priestory školy)
 • Termín: budú vypísané (v prípade objednávky podľa dohody)
 • Prihláška: skolenia@indicia.sk

VII. Školenie pre rodičov, ktorí svoje deti doma učia, alebo by chceli učiť, matematiku Hejného metódou

Základný prístup Hejného metódy výučby matematiky, konštruktivizmus, môžete ako rodičia využívať aj pri domácom vzdelávaní. Na školení sa dozviete, ako pracovať s deťmi v malej skupine, prípadne ako viesť jedno dieťa; ako začať s Hejného metódou vo vyšších ročníkoch, či ako zavádzať konštruktivistické prvky do vzdelávania, ak sa dieťa v škole učí klasickým spôsobom. Oboznámite sa so základnými princípmi vyučovania Hejného metódou, s teóriou budovania schém, s matematickými prostrediami a s novou rolou učiteľa. Predstavíme Vám koncepciu učebníc a didaktické pomôcky, ukážeme ako treba s nimi pracovať. V diskusii bude priestor aj na zodpovedanie konkrétnych otázok, ktoré prináša výučba v domácom prostredí.

 • Rozsah: 8 x 45 minút
 • Cena: 50 € na osobu
 • Miesto: bude vypísané (v prípade objednávky vlastné priestory objednávateľa)
 • Termín: budú vypísané (v prípade objednávky podľa dohody)
 • Prihláška: skolenia@indicia.sk