Hejného metóda

Home / Hejného metóda

Hejného metóda je vyvíjaná od 40. rokov 20. storočia, kedy Vít Hejný začal skúmať, prečo deti, ktoré bez problémov riešia úlohy z učebníc, zlyhávajú pri riešení úloh neštandardných. Pritom by na ich vyriešenie nemali potrebovať žiadne zvláštne znalosti.

Po desiatkach rokov skúmania a overovania poznatkov vyvinul Vít Hejný spolu so svojim synom Milanom metódu, ktorá je namiesto formálnych znalostí vzorčekov zameraná na budovanie mentálnych schém. Metóda sa opiera o prepracované didaktické prostredia a rolu učiteľa ako sprievodcu a moderátora diskusií detí pri riešení úloh.

V metóde sú výchovné ciele dôležitejšie ako ciele poznatkové, pretože autori sú presvedčení, že kvalita spoločnosti je viac určená úrovňou mravnou ako úrovňou znalostnou.

matematika