Expertný tím

pProf_Heldrof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

Garant učiteľských študijných programov na  Trnavskej univerzite, vedúci katedry chémie, autor odborných publikácií  o prírodovednom vzdelávaní vrátane konštruktivistických prístupov, garant programov kontinuálneho vzdelávania (IBSE), školiteľ PhD prác troch členiek tímu projektu ExpEdícia – skús. skúmaj. spoznaj s konštruktivistickým zameraním (R. Tothová, K. Kotuľáková, R. Schubertová). Prof. Held sa podieľa na evalvácii projektu, pripravuje učebné aktivity s chemickým obsahom.

Peter_Demkanin

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratisalve

Peter Demkanin je docentom v teórii vyučovania fyziky. Venuje sa príprave budúcich učiteľov fyziky a smeru nazývanému The Learning Science (veda o učení sa). Dvadsať rokov bol gymnaziálnym učiteľom fyziky v národnom i medzinárodnom programe na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. V súčasnosti vedie tím venujúci sa maturite z fyziky v programe International Baccalaureate, spolupracuje s tímom vyvíjajúcim systém počítačom podporovaného prírodovedného laboratória CMA Coach 7 určeného pre podporu vzdelávania detí od 8 do 20 rokov a tiež sa venuje sa kurikulárnej transformácii prírodovedného vzdelávania na Slovensku a v programe International Baccalaureate.

RNDr. Štefan Karolčík, PhD., Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, Prírodovedecká fakulta UK

Vysokoškolský učiteľ s 23 ročnou pedagogickou praxou. Oblasti odbornej činnosti a záujmu: pregraduálna príprava a postgraduálne vzdelávanie učiteľov, riadenie projektových tímov, organizácia školení, konferencií a seminárov, tvorba učebníc a metodík, edukačných softvérov a webových aplikácií a nástrojov na ich evalváciu, tvorba metodík pre implementáciu inovatívnych prístupov a zavádzanie bádateľských metód do vyučovania a ich testovanie vo vzdelávacom procese. Štefan Karolčík je správca a administrátor redakčného systému časopisu Geografia a e-learningových LMS Claroline, Moodle.

Katarina_KotulakovaPaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Katarína je odborným asistentom na Katedre chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Vedeckú hodnosť PhD. získala v odbore Teória chemického vzdelávania. Svoj výskum zameriava na štúdium porozumenia vedeckým konceptom žiakov, spôsobilosti vedeckej práce a prírodovednú gramotnosť.  Aktívne sa podieľa na zabezpečovaní kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Spolupracovala na riešení viacerých projektov zaoberajúc sa predovšetkým induktívnym prístupom (výskumne ladeným) uplatňovaným v prírodovednom vzdelávaní.

Romana_Schubertova Mgr. Romana Schubertová, PhD., Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela

Odborná asistentka, pripravuje na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela budúcich učiteľov biológie v predmetoch: všeobecná a špeciálna didaktika biológie, školské biologické pozorovania a pokusy, aktivizujúce metódy vo vyučovaní biológie. Koordinuje pedagogické praxe a vo svojej výskumnej činnosti sa dlhodobo venuje výskumne ladenej koncepcii vzdelávania a tvorbe vzdelávacích aktivít, založených na induktívnom prístupe. Je vyštudovanou učiteľkou biológie a chémie, s nasledovným doktorandským štúdiom zameraným na teóriu chemického vzdelávania, počas ktorého sa aktívne zapájala do projektov, implementujúcich bádanie do prírodovedného vzdelávania.

btyMgr. Viera Lasáková, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie

Vierka pracovala od roku 2004 pre DAPHNE – IAE  ako koordinátorka environmentálnej výchovy, vytvárala a učila ekovýchovné programy pre deti základnej a materskej školy. Spoluautorsky sa podieľala na príprave metodických príručiek pre učiteľov základných a materských škôl. Navrhovala a spolutvorila niekoľko inovatívnych vzdelávacích projektov. Od roku 2012 spolu s manželom iniciovala a realizuje vzdelávací koncept pobytového prírodovedného vzdelávania – Živá učebnica, ktorý je určený pre žiakov 2. stupňa základných škôl. Od roku 2015 pôsobí ako učiteľka na SZŠ Bakomi a mentorka Individuálneho rozvojového programu organizácie LEAF.

Monika_ChrenkováMgr. Monika Chrenková, Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie

Vyštudovala environmentalistiku na PriF UK, kde absolvovala aj pedagogické minimum pre učenie prírodovedných predmetov. Od roku 2002 pracuje v Daphne ako ekológ, pedagóg a lektor. V oblasti environmentálnej výchovy realizuje programy pre žiakov, vyvíja vzdelávacie materiály pre učiteľov a organizuje školenia zamerané na aktivity podporujúce vzdelávanie detí priamo v prírode. Spoluvytvárala koncept Živej učebnice a pôsobí v ňom ako lektor. Dva roky zbierala pedagogické skúsenosti ako učiteľ – asistent v Cirkevnej základnej škole Rygaards v Kodani v Dánsku. Podieľa na projektoch záchrany ohrozených území a druhov a na výskumoch v oblasti zoológie. V súčasnosti dokončuje doktorandské štúdium, v rámci ktorého pôsobí aj na Univerzite v Kodani.

Martina_SkodovaRNDr. Martina Škodová, PhD., Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v BB

V minulosti pôsobila ako učiteľka biológie a geografie na ZŠ v Bratislave, v súčasnosti sa venuje regionálnej výchove, didaktike geografie a príprave budúcich učiteľov geografie. Jej cieľom je naučiť ich vytvoriť pútavé, aktívne a zmysluplné hodiny geografie. Venuje sa písaniu učebných a metodických textov pre učiteľov aj študentov. Je členkou predmetovej komisie predmetu Vlastiveda, členkou celoslovenskej komisie Geografickej olympiády a predsedníčkou jej krajského kola. Odborne garantuje každoročné konferencie Združenia škôl vyučujúcich regionálnu výchovu. Venuje facilitácií diskusie, kritickému mysleniu, aktívnemu vyučovaniu geografie a tematickému vyučovaniu prírodovedných predmetov. Spoluautorka detského tábora Mladý prírodovedec na FPV UMB, mama malej prírodovedkyne.

Martin_Kriz_malaMgr. Martin Kríž, Indícia, n.o.

Vyštudoval učiteľstvo histórie a filozofie na FFUK v Bratislave. Je kočovným učiteľom (učil na mnohých školách po celom Slovensku). Venuje sa tvorbe vzdelávacích programov, koučingu učiteľov a konzultačnému poradenstvu pre školy. S Indíciou spolupracuje pri organizácii konferencie Učime pre život, roadshow Moderný učiteľ a v projekte ExpEdícia – skús.skúmaj.spoznaj. Rád hľadá spôsoby, ako sa veci dajú urobiť a vyvracia dôvody, prečo sa urobiť nedajú.

PaedDr. Renáta Tóthová, PhD., Spojená základná škola Sv. Rodiny v Bratislave

Renáta vyštudovala učiteľstvo chémie – fyziky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, akademické tituly získala v odbore Pedagogika so zameraním na konštruktivistickú didaktiku prírodovedných predmetov. Dlhodobo sa venuje pedagogickému výskumu – najmä v oblasti didaktiky prírodovedných predmetov a všeobecnej didaktiky. Pôsobila ako výskumná pracovníčka na ŠPU, ako vysokoškolský pedagóg a výskumná pracovníčka na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. V rámci základného školstva 8-ročných gymnázií v minulosti vyučovala integrovaný predmet FAST (integrované prírodovedné predmety, metodika výučby konštruktivistická ), v súčasnosti učí fyziku na spojenej škole zahŕňajúcej ZŠ aj 8-ročné gymnázium.

Irina_Malkin_OndikMgr. Irina Malkin Ondík, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Malkin Ondík je konzultantka prírodovedného vzdelávania a fanúšik centier vedy. Popularizácií vedy sa venuje od roku 1997. V P-MATe n.o. založila korešpondenčné semináre Pikofyz a fyzIQ. V roku 2012 pôsobila ako externý konzultant v projekte SEE Science „Podpora inovácií budovaním kapacít a siete Science Centier v regióne juhovýchodnej Európy“. Je autorka diela Návrh Nadnárodnej správy o Centrách vedy v anglickom jazyku. V 2014 pripravila fyzikálne workshopy pre projekt Elektrárňa Pieštany. Jej najnovším projektom je program Veda pre Rodiny.

Juraj_KolesarMgr. Juraj Kolesár, Koli s.r.o.

Bývalý vedúci BKMS, GKMS, Trojsten. Aktuálne vedúci krúžkov IT, Robotiky pri Základnej škole v Liptovskom Mikuláši. Špecializácia na informačné technológie (SW architekt, konzultant). Juraj pracoval ako team leader v GA Drilling (hĺbkové vrty plazmou). Podieľa sa na vývoji špeciálnych dronov s firmou R-SYS, kde predtým pracoval na vývoji softvéru pre letectvo a armádu.