Dodatok ŠVP

Home / Comenia Script® / Dodatok ŠVP

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo dňa 11. 05. 2017 dodatok k ŠVP pod číslom 2017-7449/20017:1-10A0 s účinnosťou od 1. septembra 2017. V odseku 4 sa uvádza:

  • Inovovaný Štátny vzdelávací program pre 1. stupeňspojite pismo
  • Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
  • Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

Na str. 2 v časti CHARAKTERISTIKA PREDMETU sa text: „Používanie jazyka vnímame ako komplexné využívanie všetkých komunikačných zručností – rozprávania, písania, čítania a počúvania.“ nahrádza slovami: „Používanie jazyka vnímame ako komplexné využívanie všetkých komunikačných zručností – rozprávania, písania, a to s dôrazom na písanie spojitým písaným písmom, čítania a počúvania.“

Ministerstvo týmto dodatkom prikazuje školám od 1.9.2017 učiť prvákov písať klasickým spojitým písmom. Síce vyslovene nezakazuje používanie nespojitého písma Comenia Script, avšak jeho používanie umožňuje len ako paralelné alebo doplnkové.

Ako problém vnímame najmä skutočnosť, že tomuto rozhodnutiu nepredchádzala žiadna odborná diskusia a Ministerstvo nezrealizovalo žiaden výskum v tejto oblasti (napr. týkajúci sa vplyvu typu písma na študijné výsledky, rozvoj jemnej motoriky a pod.). Naopak, dostupná je Záverečná správa o výsledkoch pokusného overovania písma Comenia Script vypracovaná po 2 rokoch pilotného overovania v ČR, kde sa okrem iného uvádza:

  • Z výsledků vyplývá, že výuka písma Comenia Script je z hlediska kvality písařského výkonu žáků srovnatelná s psaním běžnou psací abecedou. V některých kvalitativních znacích (např. tvar a sklon) ji lze považovat za velmi vhodnou, a to nejen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a především v počátečním ročníku výuky psaní.
  • Z hlediska rychlosti je opět velmi vyrovnaná s psaním běžné psací abecedy, i když tento kvantitativní znak není cílem rozvoje počáteční písařské gramotnosti.
  • Pro alternativní využití písma Comenia Script lze formulovat doporučení pro školy – rozhodnout se pro písmo Comenia Script až po poučeném a zodpovědném zvážení, zajistit „vyškolení“ učitelů, zajistit didaktické materiály pro výuku psaní Comenia Script, nepřecvičovat žáky, kteří přicházejí s psaním prostřednictvím běžně užívané psací abecedy, zajistit znalost čtení běžně užívané psací abecedy. 

Zároveň v koncepcii Učiace sa Slovensko (Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania) sa v jednom z bodov uvádza: “… vytvoriť školám legislatívne a iné potrebné podmienky na to, aby mohli využívať všetky uvedené formy a metódy vzdelávania a aby mohli flexibilne prispôsobovať organizáciu vyučovania svojim podmienkam tak, aby maximalizovali účinnosť svojho výchovno-vzdelávacieho pôsobenia … je potrebné vykonať audit príslušnej legislatívy a vypustiť z nej zbytočné obmedzenia, ktoré zväzujú školám ruky v oblasti organizácie vzdelávania bez toho, aby na to existoval nejaký závažný dôvod.

Na základe uvedeného sa domnievame, že nie je dôvod pre zavedenie povinnosti učiť klasické spojité písané písmo na všetkých školách. Považujeme za dôležité, aby školám bola naďalej ponechaná voľnosť si vzhľadom na špecifiká a potreby svojich žiakov (po dohode s ich rodičmi) vybrať alternatívu k spojitému písmu. Celý svet smeruje k zjednodušovaniu písma, iba naše Ministerstvo školstva sa vracia do roku 1932.

Situáciu týkajúcu sa predmetného dodatku podrobne monitorujeme a nádejáme sa, že Ministerstvo po zvážení argumentov svoje rozhodnutie ešte pred nadobudnutím účinnosti upraví tak, aby školy mohli naďalej legálne vyučovať nespojité písmo Comenia Script.

Zoznam mediálnych výstupov na danú tému: