Časté otázky

Home / Comenia Script® / Časté otázky

Je výučba písma Comenia Script© v súlade so zákonom?

Áno, prváci sa môžu učiť písať písmom Comenia Script. Dňa 21. júla 2017 ministerstvo školstva schválilo dodatok k ŠVP, ktorým zrušilo povinné tvary písaného písma. Školy môžu od 1. septembra 2017 naďalej ponúkať a vyučovať nielen klasické spojité písmo, ale aj písmo Comenia Script. Dodatok č. 2017-11532/34276:1-10A0 z 21. júla 2017 bol vydaný v nadväznosti na tlačovú besedu z 10. júla 2017, na ktorej minister školstva Peter Plavčan vyhlásil, že ministerstvo sporný dodatok prehodnotilo a žiaci sa naďalej môžu učiť písať aj výlučne písmom Comenia Script, ak sa na tom rodičia a škola dohodnú.

Autorkou odpovedí na nižšie uvedené otázky je Radana Lencová. Text preložila Andrea Cinegová.

Je výučba písma Comenia Script© podmienená súhlasom rodičov?

Škola musí Comenia Script© zapracovať do školského vzdelávacieho programu. Pokiaľ má preukázateľný doklad na to, že všetci rodičia boli so ŠvP oboznámení a upozornení na túto skutočnosť v ňom, nemusí už vyžadovať ďalší podpis rodičov. Pokiaľ však bude škola chcieť ešte podpis rodičov zvlášť, môže ho vyžadovať. Všetko záleží na rozhodnutí riaditeľa školy.

(odporúčame pri zápise informovať rodičov o Comenia Script©)

Je nutné, aby vyučujúci prešiel nejakým školením?

Vyučujúci, ktorí by chceli učiť písať písané písmo Comenia Script©, by mali prejsť školením – praktickým seminárom, ktorého súčasťou je i testovanie. Realizuje ho Indícia, n.o. Po úspešnom absolvovaní dostanú učitelia Certifikát o úspešnom absolvovaní.

Kde sa budú konať semináre?

Na tento rok sa plánuje niekoľko praktických seminárov Comenia Script©, a to v rôznych regiónoch podľa záujmu škôl. Viac informácií nájdete na ďalších podstránkach Indície.

Ako je to pri tomto písme s učebnicami? Nepletie deti to, keď sa v nich objavuje staré písané písmo, alebo stačí len upozorniť, že my píšeme inak?

Spoločne s výukou písma Comenia Script© sa dá používať šlabikár, ktorý obsahuje staršie viazané písmo. Používal sa aj počas pilotného overovania. Je treba na to žiakov upozorniť, napríklad že sa jedná o písmo, ktoré sa učia ich spolužiaci alebo sa ich učili ich rodičia, a že sa stále používa. To, že sa s písmom takto zoznámia, má aj svoje výhody – naučí sa toto písmo postupne prečítať. Toto je samozrejme aj náplňou výučby písma Comenia Script©, ale až neskôr, keď si žiaci plne osvoja písanie písmom Comenia Script©. V tejto úlohe sa ale postupuje individuálne, podľa schopností žiaka.

Ako postupovať pri prestupe žiaka na inú školu, kde sa neučia Comenia Script©?

Žiaci, ktorí sa učili písať Comenia Script© by mali pokračovať v písme, ktoré sa naučili – teda v Comenia Script©. Do iného písma ich nemôže nikto nútiť, a už vôbec nie preučovať! Rodičia by mali túto skutočnosť oznámiť v novej škole ešte pred prestupom a zaistiť tak žiakovi pokračovanie v tomto písme.

Podpisovanie detí na úradoch – môžu používať podpis v písme Comenia Script?

Právne predpisy neupravujú, čo je treba rozumieť podpisom, ani nestanovujú v jeho formálnych náležitostiach. Podpis je spravidla súčasťou právneho úkonu prevedeného v písanej forme a je podmienkou jeho platnosti – podľa ust. § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, platí, že ak je podpísaný jednajúcou osobou. Ak nie je pojem „podpis“ v právnych predpisoch definovaný, je treba priradiť mu všeobecný uznávaný význam. Podpisom je preto treba rozumieť hlavne ručne písané meno, poprípade len priezvisko (za podpis však môže byť považované aj ručne písaný pseudonym , podľa konkrétnych okolností).

Podpis má popri inom zaručiť identifikáciu podpisujúcej osoby, lebo vychádza z predpokladu, že každý človek sa podpisuje špecifickým, sebe vlastným spôsobom. Tým je súčasne zaručená aj pravosť podpisovaného dokumentu. Z toho však vyplýva že podoba podpisu nemôže byť podpisujúcemu vnútená „zvonka“, ale je potreba rešpektovať jeho osobitú formu, sklon písma, veľkosť písma aj voľbu štýlu písma. Podpis tak môže byť urobený, štandardným písaným písmom, tlačeným písmom, písmom Comenia Script© alebo iným (všeobecne nedefinovaným) štýlom písma, podpis môže byť aj nečitateľný, ak vykazuje aspoň minimálne znaky podpisu (z celkovej podoby ťahov by malo byť zrejmé, že sa jedná o podpis). Ak platia uvedené pravidlá pre podpis ako náležitosť právneho úkonu, tým skôr musí byť akceptovaná aj u takých podpisov, ktoré síce nie sú súčasťou právneho úkonu, ale z najrôznejších dôvodov sa vyžadujú, napr. pre identifikáciu konkrétnej osoby (čo je aj prípad podpisu držiteľa cestovného pasu, ak ide o maloleté dieťa, ktoré už vie písať).

Aké sú tendencie dnešných pisárov?

Pripadá mi, a potvrdilo sa to aj z mojich prieskumov, že dnešné deti a dospelí radšej používajú zjednodušené formy písania a komunikácie vôbec. Teda iné ako tie, ktoré sa učili povinne v škole. Deti na základných školách veľmi rýchlo opúšťajú zložité spájané písmo, aby ho nahradili svojou zjednodušenou formou, ktorá sa veľmi blíži kurzívnemu písmu (tzn. naklonené nespojené písmo, kde sa rozlišuje veľká a malá abecedy). Mnoho dospelých – a dokonca už aj deti – nepoužívajú malú abecedu vôbec a píšu len veľkými tlačenými písmenami.

Aké vidíte riešenie tejto situácie?

Situácia by sa dala zlepšiť tak, že by sme deťom na základných školách ponúkli jednoduchšie písané písmo ako to doterajšie, a to také, ktoré by si mohli lepšie prispôsobiť svojím potrebám a súčasne by rozvíjalo ich individualitu. A samozrejme, aby toto písmo podporovalo čitateľnosť (zvlášť pri rýchlom písaní), na rozdiel od súčasného predlohového písma, ktoré u väčšiny pisárov čitateľnosť nepodporuje. Comenia Script takým písmom je, má mnoho podôb a variácií.

Umožňuje písať veľmi zjednodušenú formu podobnú tlačenému písmu, ktorú ocenia hlavne dysgrafické deti (Comenia Script B), ale tiež bežnú rukopisnú formu s čiastočným napojovaním (Comenia Script A; Comenia Script Pro), až po úplne renesančnú kaligrafickú formu, kde sa pracuje so zrezaným plochým perom (Comenia Script, Kaligrafická forma).

Prečo si myslíte, že deti už nemusia vedieť písať krasopisným písmom?  

Je dôležité, aby sa deti naučili písať takou formou písma, ktorá im bude v bežnej písomnej komunikácii dobre fungovať, tzn. prakticky a čitateľne. Mám bohužiaľ skúsenosť, že tzv. „krásna“ písaná predloha vychádzajúca z krasopisných tvarov (len slučka a kudrlinka) potom v praktickom živote ako čitateľné písmo natoľko nefunguje – obzvlášť pri rýchlom písaní, a následkom toho si musia deti samé skôr či neskôr svoje písmo zmeniť. Predovšetkým zjednodušiť tvary a prispôsobiť písmo celkovo samy sebe – svojim individuálnym potrebám.

Vaše písmo je zjednodušené a každý si k nemu môže pridať niečo svoje. Nebude potom ale každé písmo osobité až do tej miery, že bude pre ostatných nečitateľné? 

Akýkoľvek rukopis môže byť čitateľný aj nečitateľný – záleží na tom, aký má tvarový základ a ako sa mu venujeme. Pokiaľ je to písaný vzor, ktorý k zachovávaniu čitateľnosti vyžaduje presné napodobenie a my ho v bežnom alebo rýchlom písaní opomíname, tak s ním v osobitom rukopise moc neuspejeme … Práve preto je základný tvar písaného písma Comenia Script navrhnutý tak, aby sa jeho čitateľný kód zachoval aj pri 1.rýchlom písaní, 2. individuálnom sklone písma, 3. tvarových obmenách niekoľkých písmen, 4. napojovaní pomocou ligatúr, atď.

Kto sa podľa vášho nového písma učí písať?

Písmo bolo pripravené predovšetkým pre deti na 1.stupni ZŠ, ale môžu sa ho naučiť písať aj dospelí, ktorí chcú mať čitateľnejší rukopis. Naviac zo základnej formy Comenia Script A sa dá dospieť až k výtvarne zaujímavej renesančnej kaligrafickej forme. Zároveň písmo odporúčam tým učiteľom, ktorí chcú písanie Comenia Script vyučovať. Užitočné je, keď sa s deťmi učia písať zároveň aj rodičia, ako sa to deje napríklad vo Walfdorskej škole. Mimo iného preto, že deťom pripravujú rukou písané čítanky …

V čom je vaše písmo špeciálne?

Na písme nič špeciálneho nevidím, sleduje len prirodzené grafické tendencie detí aj dospelých… Toto písmo je jednoduché, a tým vlastne obyčajné, vychádzam napríklad z toho, čo sa deti naučia sami pred vstupom do školy (veľké tlačené písmo) a na túto schopnosť ďalej nadväzujú. Pracujú potom s malou abecedou, tvarovými variantami písmen, individuálnym sklonom atď. Vo výhode sú teraz aj ľaváci, ktorým je ponúknutá iná súslednosť ťahov, a tiež dysgrafické deti, pre ktoré je vytvorené ešte jednoduchšie písmo „Comenia Script B“

Akými nástrojmi sa deti učia písať Comenia Script?

Pre nácvik písma nepotrebujeme žiadne zvláštne nástroje, len bežne dostupné. Pre uvoľňovanie ruky a v začiatkoch písania stačí obyčajná ceruzka strednej alebo mäkšej tvrdosti. Veľmi sa osvedčili napr. trojhranné ceruzky alebo ceruzky s trojhrannou či anatomickou násadkou, na ktorých si deti fixujú správny úchop. Neskôr, až budú písmo viac ovládať – a to možno určiť nielen z tvarov, ale aj z tlaku na ceruzku – môžu začať písať perom. Prechod k peru by mal byť u každého dieťaťa individuálny, podľa jeho schopností.

Ako je to s napojovaním písmen?

Pre písmo Comenia Script je špecifické, že sa písmená v slove úplne nespájajú, ale len priraďujú. To je princíp renesančných a humanistických písaných písmen. Tým sa zásadne eliminuje nečitateľnosť písma pri rýchlom písaní. Pre zručnejších pisárov odporúčajú naučiť sa len také spojenia písmen, ktoré sú praktické a prirodzené, tzn. že vychádzajú z prirodzeného pohybu lakťa na písacej podložke. Napr. zámerné spojenia 2 písmen tak, aby bola zachovaná ich čitateľnosť. Vznikajú tzv. ligatúry, známe z histórie písmarstva. Viac o princípe písania a napájania písma nájdete v praktickom manuáli Comenia Script.

To, že najčitateľnejšie písané písma sú buď nenapojované alebo čiastočne napojované, vyplynulo predovšetkým z mojich prieskumov a štatistík, a ďalej štúdiom detských a dospelých rukopisov. Aby bolo rukopisné písmo čitateľné, deti aj dospelí majú tendenciu ho zjednodušovať, a prejavujú sa často tzv. kurzívou – ako naklonené nespojené písmo, niekedy s možnosťou čiastočného napojenia, niekedy aj bez napojenia. Potom nemajú s čitateľnosťou problémy. Preto nepovažujem napojovanie písmen za zásadné, malo by byť skôr minimálne.

Na čo slúžia fonty  Comenia Script?

Fonty Comenia Script  sú len doplnkom pre prípravu výučby. K samotnej výučbe písma nie sú potrebné. Fonty môžu využiť napríklad učitelia, ktorí pracujú s počítačom. Môžu si potom vytvárať vlastné pracovné listy a rozvíjať tak svoju metodiku výučby. Sú učitelia, ktorí fonty nevyužívajú vôbec. K výučbe písma im postačia napríklad voľné listy z prílohy Praktického manuálu, prípadne ďalšie výučbové materiály, ktoré sa pripravujú. Dôležité je, aby vedeli učitelia sami napísať – do zošita, na tabuľu, kdekoľvek. To vidím ako zásadné. Neznamená to, že by mali všetko deťom do zošita predpisovať na to sú písanky a pracovné listy. Deti nás majú ako vzor a pokiaľ chceme, aby sa písmo naučili, mali by sme im ukázať, že to sami vieme. V súčasnej chvíli sú k dispozícii fonty k písmom Comenia Script A, Comenia Script B.

Prečo v súbore listov „Dúhové písmeno“ nie sú písmená s diakritickými znamienkami?

Písmena s diakritickými znamienkami nie sú do súboru zaradené zámerne. „Dúhové písmeno“ slúži predovšetkým k precvičovaniu hrubej motoriky dieťaťa, ešte pred nácvikom písmena do liniátúry v náležitých proporciách (5 : 8 : 5 mm). Znamienka samotné (dĺžne, čiarky atď.) sa nacvičujú až po zvládnutí písmena v optimálnom tvare, predovšetkým v celých slovách (viz. Comenia Script, praktický manuál, str. 30). Záleží však tiež na metóde, s ktorou sa v škole pracuje (analyticko-syntetická, genetická apod.). Celé slová predpisuje deťom učiteľ alebo rodič, môže sa použiť čistá liniatúra v prílohe manuálu. Alebo sa dá využiť voľné miesto na pracovných listoch, kde vždy ostáva jedna alebo viac voľných riadkov.

Ako pracovať s „Balíčkom Comenia Script“?

„Balíček Comenia Script” nie je priamo učebnicou, ale súborom didaktických pomôcok. To znamená, že s nimi môžu učitelia a rodičia voľne pracovať pre nácvik písma, nie je tu obmedzenie ako a v akom časovom tempe. Každý učiteľ si môže systém písania a tempo načasovať sám a zvoliť si takú metódu čítania a písania, pre ktorú sa rozhodol. V Praktickom manuáli je popísaná len základná metóda použiteľná v genetickej alebo analyticko-syntetickej metóde. Je tu odporúčanie ako môžete s „Balíčkom“ pracovať:

  1. Najskôr si prečítajte Praktický manuál Comenia Script (textová časť).
  2. Kým s deťmi pristúpite k vlastnému nácviku písania, zoznámte ich s obrázkami „Comenia Pictures“ – na pexese, na plagáte či na „Kartách s písmenami a obrázkami“. Naučia sa vizuálne si zapamätať písmeno (predovšetkým veľkú abecedu) a postupne ho i čítať.
  3. Na precvičenie hrubej motoriky uvoľňujte s deťmi ruku písaním zväčšených písmen a číslic do formátu A4 v sérii listov „Dúhové písmeno“, a to rôznymi farebne píšucimi nástrojmi – pastelkami silnými i slabými, voskovkami či voskovými kriedami, štetcom a vodovými farbami atď. Zamerajte sa vždy na jedno písmeno, ktoré sa dieťa práce učí, a precvičuje ho od veľkej veľkosti k malej.
  4. Samotný postup písania môže byť rôzny (podľa metódy, ktorá sa vyučuje v škole – genetická, analyticko – syntetická a pod. ) Pokiaľ bude nacvičovať písmo len rodič bez pomoci školy, odporúčam postupovať podľa tvarových skupiniek písmen, ako je to popísané v Praktickom manuáli. Ako písanky slúžia voľné listy z prílohy manuálu, rozdelené pre pravákov a ľavákov. Pre dôkladnejšie precvičovanie si môžete tieto listy kopírovať…. Najskôr však začnite stránkou, kde je len 1 základná línia (na ktorej písmeno stojí), potom stránkou so štyrmi linajkami. Tieto stránky sú  na jednom liste (spredu i zozadu).
  5. Abecedu na pruhu papiera umiestnite deťom na stôl, kde píše, najlepšie na hrane písacieho stola. Prilepíte ju napr. priesvitnou či obojstrannou lepiacou páskou.
  6. Ťahák do kapsy “Abeceda” môžete dať deťom ihneď v začiatkoch nacvičovania písma – aby mohli od začiatku konfrontovať obrázok s písmom a mať ho pri ruke. Obrázky si môžu deti vyfarbiť….

TIP: Ideálne je, keď sa písané písmo s deťmi učia zároveň aj rodičia, môžu sa vzájomne s abecedou hrať a rodiča tak budú viac deťom pomáhať. Môžete im tiež písmená či slová predpisovať, používať k tomu liniatúru (A5, A4).

Môže vniknúť používaním nového písma generačná priepasť?

Myslím si, že akási generačná priepasť už dávno nastala. A je to dané tým, akú formu komunikácie používame. Pred 15-20 rokmi to možno ešte bolo písmo písané (s výnimkou písacieho stroja), dnes je to už e-mail, internet, SMS na mobilnom telefóne, Skype, ICQ, atď.

Je dobré si uvedomiť, čo dnešné deti potrebujú a čo budú potrebovať. To, že súčasné školské písmo je pri bežnom písaní horšie čitateľné, je všeobecný jav. A spolu s elektronickou komunikáciou to prispieva k tomu, že sa píše minimálne, alebo vôbec. Aký by malo zmysel komunikovať nečitateľne a ešte naviac (oproti e-mailu) pomaly?

Som aj za to, aby sa deti v školách naučili písať obojručne na klávesnici – to budú v živote iste potrebovať. V súčasnosti je preto pre väčšinu profesií nutnosťou, niektoré to aj vyžadujú. Pokiaľ viem, nikto pre deti také kurzy „písanie na stroji“ nerobí, ale myslím si, že by to stálo za to. Na zahraničných školách je to už bežná vec…

Z mojich prieskumov rukopisného písma vyplynulo, že dnešní pisári – deti aj dospelí, bez ohľadu na to, či existuje Comenia Script alebo nie, dávajú prednosť jednoduchšiemu štýlu písania a nechávajú sa inšpirovať tlačeným písmom, ktorým sú obklopení a sami ho v svojej komunikácii používajú. Praktická skúsenosť je totiž taká, že dôsledne spojené písané písmo s kľučkami hore a dole pri bežnom písaní po sebe niekedy neprečítajú ani sami pisári, ani iný pisár píšuci týmto štýlom, nieto dieťa, ktoré píše zjednodušenou formou písma (napr. kurzívou = naklonené tlačené písmo).

Keď som bola malá, učila som sa pochopiteľne v škole normatívny štýl jednoťažného písma. Celkom mi to išlo, mala som dokonca jednu z najkrajších písaniek v triede. Napriek tomu som mala problém s čítaním listov a pohľadníc od rodičov a babičiek, ktoré mi posielali do školy v prírode a do pionierskeho tábora. Každý písal inak, a keď to nevyzeralo tak, ako v písanke alebo ako písmo pani učiteľky, nemohla som to prečítať… Najlepšie sa mi asi čítalo písmo otca, ktoré bolo podobné tlačenému písmu v čítanke, alebo písmo babičky, ktorá písala na prvý pohľad pekným spojovaným písmom, ale zistila som, že v skutočnosti píše každé písmenko zvlášť.

Čo sa týka tvaru písma Comenia Script, boli navrhnuté pre potreby čitateľného písma súčasných pisárov (detí a aj dospelých), samozrejme s presahom potrieb písania do budúcna. Podľa „expertov na budúcnosť“ (viď. ČT 2.11.2009, program Milénium), by sa v budúcnosti malo písať rukou minimálne alebo vôbec, skoro všetky písacie úkony budeme vykonávať pomocou počítača, dotykového displeja, tabletov, atď…

Sú deti, a nie je ich málo, ktoré Comenia Script napríklad nikdy nevideli, ale samy od seba a z nutnosti čitateľnosti začali písať zjednodušenou formou písma (napr. kurzívou). Tie potom môžu narážať na „nečitateľnosť“ písma svojich rodičov, ich písmo je v porovnaní s kurzívou alebo s Comenia Scriptom horšie čitateľné. A ako som už napísala vyššie – stáva sa, že písmo po sebe neprečítajú ani oni sami.

Okrem toho je tu ďalšia skúsenosť, často aj nepríjemná, kedy český a slovenský študent odíde na stáž do zahraničia a nemôže tu svoj spojovaný rukopis uplatniť – nikto to po ňom proste neprečíta…

Potom nás majú za exotov z „rakúsko-uhorského skanzenu“…

Naopak deti píšuce Comenia Scriptom (či kurzívou) majú tú výhodu, že po nich písmo prečíta skoro každý. A v tom vidím kvalitu a funkciu rukopisu – ide predsa o komunikáciu, ktorá by mala byť zrozumiteľná: 1) mne samotnému (musím to po sebe prečítať) 2) ostatným, pre ktorýchje písaný text určený.